Page 7 - Yenilik Partisi_Program (1)
P. 7

edeceklerin,  cesur  yüreklilerin  ve yurtseverlik  damar   úaha  kalkmÕú

        vatanseverlerin partisidir.
        Partimiz, bundan böyle vatandaúlarÕPÕ]Õn ortak sesi ve milli irademizin simgesidir.

        Partimiz, Çanakkale ve KuvayÕ  Milliye ruhunun bugünkü temsilcisi, tam ba÷ÕmsÕz
        milli bir çÕNÕúWÕr.

        Partimiz, úahsi ve parti yandaúlarÕQÕn çÕkarlarÕ için de÷il, bütün vatandaúlarÕPÕ]Õn ve
        Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çÕkarÕ ve selameti için yola çÕkmÕúWÕr. Bu oluúum,

        halkÕPÕ]Õ ortak bir ideal etrafÕnda birleútirerek, devrim niteli÷inde, yeni bir vizyonla

        partileúmiútir. AmacÕPÕz; muhalefette kalmak de÷il ilk seçimde iktidar olmaktÕr.


        PART7D77N HEDEFLER7:        ANAYASA VE YÖNET7M MODEL7


        AnayasanÕn ilk dört maddesi ile devrim yasalarÕQÕ koruyan 174. Maddesi dÕúÕnda

        mevcut anayasayÕ, özgürlük, demokrasi, adalet, liyakat, güçler ayrÕOÕ÷Õ ve hukukun

        üstünlü÷ü temelinde sil baútan yeniden düzenleyece÷iz.


        Devleti, úeffaf ve halkÕna hesap verebilir úekilde yeniden inúa edece÷iz.


        Ça÷daú, demokratik ülkelerde var olan, denenmiú  ve olumlu sonuçlarÕ alÕnmÕú, iyi
        örnek uygulamalarÕ da dikkate alarak yeni bir yönetim modeli önerece÷iz.


        EKONOM7, F7NANS VE VERG7


        Ekonomide serbest teúebbüsü destekleyece÷iz. Bununla birlikte, ekonomide stratejik
        alanlarda planlama ve devletin rolünü ön plana çÕkaraca÷Õz.


          ¾ Bu ba÷lamda, e÷itim, enerji, gÕda, ilaç, madenler, tohum, limanlar, iletiúim,

           bankacÕOÕk, uzay çalÕúmalarÕ, savunma sanayii gibi stratejik önemi haiz,


                                        S a y f a 7 | 28
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12