Page 8 - Yenilik Partisi_Program (1)
P. 8

devletin ve milletin bekasÕyla ilgili alanlarda, devletin rolüne yer verece÷iz.

           Devletin ekonomideki yönlendirici rolü üretimi desteklemek olacaktÕr.


        YabancÕ  sermayenin ülkemize giriúini kolaylaúWÕracak ve teúvik edecek siyasi,
        bürokratik, ekonomik ve hukuki güven ortamÕQÕ sa÷layaca÷Õz. Ancak, bu mevcut milli

        tesis ve kaynaklarÕQÕn satÕúÕ veya dÕúa aktarÕlmas úeklinde de÷il, üretim amaçlÕ
        olacaktÕr. Stratejik tesislerin yabancÕlara satÕúÕQÕ engelleyece÷iz.          ¾ Ülkede yeniden planlÕ ekonomiye geçiú için Devlet Planlama TeúkilatÕQÕ tekrar
           kuraca÷Õz.

          x Yap-øúlet-Devret modelini kamu yararÕna iúletece÷iz.


          ¾ Dijital para sistemine geçece÷iz.

        HalkÕPÕ]Õn bin bir emekle verdi÷i vergilerin denetimsiz harcanmasÕna ve kayÕt dÕúÕ
        ekonomiye son vermek amacÕyla kâ÷Õt ve madeni paraya son verip, dijital paraya

        geçece÷iz. Böylece her úeyi kayÕt altÕna alaca÷Õz. Dijital para kartlarÕQÕ, üzerinde
        Atatürk’ün resmi ve Türkiye Cumhuriyeti yazacak úekilde düzenleyece÷iz.          ¾ BankacÕOÕk sistemi üzerindeki yabancÕ etkinli÷ini azaltaca÷Õz.
          x Kamu bankalarÕQÕ  siyasilerin etkisinden kurtarÕp, profesyonel bir yönetim

           yapÕVÕna kavuúturaca÷Õz.

          x Kamu a÷ÕrlÕklÕ sektör bankalarÕ kuraca÷Õz.
          x Merkez BankasÕQÕn özerkli÷ini koruyaca÷Õz.          ¾ AB ile Gümrük Birli÷i AnlaúmasÕQÕ  halihazÕrda gümrüksüz dolaúan sanayi
           ürünlerine ilaveten, tarÕm ve hizmetleri de içine alacak úekilde müzakere

           edece÷iz. (÷er sonuç alamazsak, Gümrük Birli÷i AnlaúmasÕQÕ toptan gözden
           geçirece÷iz.

          x KomúularÕPÕzla, üçüncü dünya ülkeleri ve örgütleri ile Gümrük Birli÷i
           kuraca÷Õz.                                        S a y f a 8 | 28
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13