Page 3 - Yenilik Partisi_Program (1)
P. 3

PART7 PROGRAMI


        Bu program, ulusal ve küresel gerçekleri do÷ru analiz edilerek, Türkiye’nin dünyada

        lider olmasÕ için hazÕrlanmÕú tarihi bir belgedir. ProgramÕPÕzla, kurucu iradeden gelen

        ça÷daú cumhuriyet ve ulus devlet ilkeleri esas alÕnarak, yeni bir ulusal diriliúin reçetesi
        hazÕrlanmÕúWÕr.


        Biz, bu ülkeyi a÷Õr koúullara mahkûm eden iktidar ve onu koltuk de÷nekli÷i göreviyle

        18 yÕl ayakta tutan muhalefetin artÕk ülkemizin sorunlarÕna çözüm olaca÷Õna
        inanmÕyoruz. Bu bakÕmdan, partimiz yeni bir uyanÕúÕn, diriliúin, atÕOÕPÕn ve

        toparlanmanÕn adresi olacaktÕr.


          ¾ AmacÕPÕz, iktidar olmak ve tam teúekküllü demokrasi tesis ederek tek adam

           yönetimi ile onun yarattÕ÷Õ tahribata son vermektir.


        Türkiye, iktidarÕPÕzda yerkürede özgürlü÷ün, adaletin, üretimin, ekonomik
        zenginli÷in, refahÕn, eúitli÷in, huzurun, diplomasinin, bilimin, sanatÕn, kültürün ve

        dijital teknolojinin yeni merkezi olacaktÕr.


          ¾ Rehberimiz, bilimdir.          ¾ Mücadelemiz, cehalete ve sefalete karúÕ verilecektir.


          ¾ Partimizde yer alacaklarÕn;
          x Yüce Atatürk’le,

          x Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bayra÷Õyla,

          x Türk Milletiyle,
          x Üniter yapÕPÕzla bir sorunu olmayacaktÕr.


                                        S a y f a 3 | 28
   1   2   3   4   5   6   7   8