Page 6 - Yenilik Partisi_Program (1)
P. 6

tarÕmdan tutunda, teknoloji, gÕda, ilaç, araç, enerji, sanayi gibi birçok alanda ithalatçÕ

        bir ülke sÕQÕIÕna sokulmuútur.


        Bu yüzyÕl ARGE’ye yatÕUÕm yapan, yüksek teknolojiyi, ilacÕ, iletiúimi, enerjiyi,
        JÕdayÕ ve silahÕ elinde bulunduranlarÕn dünyaya hükmedecekleri bir yüzyÕl

        olacaktÕr. Ne yazÕk ki ne hükümet ne de muhalefet bu durumun ciddiyetinin farkÕnda
        dahi de÷ildir.        Di÷er yandan, yolsuzluk, yoksulluk, adam kayÕrma, eúitsizlik, ayrÕmcÕOÕk, liyakatsizlik,
        denetimsizlik ve adaletsizlik hiçbir dönemle kÕyaslanamayacak kadar yaygÕnlaúPÕú ve

        VÕradan hale dönüúmüútür.  ùeffaflÕk ve hesap verme tarih olmuútur. Güçlüler,
        güçsüzleri ezmekte, sosyal barÕú ve adalet iyice yok olmaktadÕr. øktidar ve muhalefette

        yer alan partiler, ülkemizin ve halkÕPÕ]Õn gerçek gündeminden uzak, faydasÕz

        tartÕúmalarla milleti oyalamaktadÕrlar.


          ¾ øktidar ve muhalefet birbirinin karbon kopyasÕGÕr.


        Siyasette koltuk ve rant kavgasÕ, ülke ve millet için verilen kavganÕn önüne geçmiútir.

        Kin ve nefret dili ile yalan ve iftira, siyaset kültürü haline dönüúmüútür. HalkÕ do÷ru
        bilgilendirmesi ve iktidarÕn faaliyetlerini denetlemesi gereken demokrasinin dördüncü

        gücü olan medya görevini yap(a)mamaktadÕr. Gelinen aúamada ne iktidar ne de
        muhalefet ülkemizi içine sürüklendi÷i çÕkmazdan kurtarabilecek bir vizyona sahip

        de÷ildir.


        ArtÕk sözün bitti÷i noktadayÕz. Geçmiúimize, maneviyatÕPÕza, tarihimize ve Yüce

        Atatürk’ün manevi mirasÕna ve ideallerine aykÕUÕ  olan bu durumun sürdürülmesi
        mümkün de÷ildir. Herkesin düúündü÷ü ama cesaret edip söyleyemedi÷i konularÕ hep

        birlikte çözme zamanÕ gelmiútir. Köklü de÷Lúiklikler yaparak modern, demokratik,
        güçlü ve güvenli Türkiye’nin inúasÕ  mümkündür. HalkÕPÕ]Õn ihtiyaç ve özlem

        duydu÷u da budur. O nedenle Partimiz, ülkesi ve milleti için canÕQÕ      feda                                        S a y f a 6 | 28
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11