Page 10 - Yenilik Partisi_Program (1)
P. 10

¾ øl TarÕm ødarelerinde;

          x Devleti, Vali, Belediye BaúkanÕ ve heyeti,
          x Çiftçileri ise, arazi sahipleri ve fiilen arazileri iúletenler temsil edecektir.          ¾ Bu, bilinen klasik kooperatifçilik de÷ildir, yeni bir tarÕmsal üretim ve
           pazarlama modelidir. Bu yapÕQÕn;

          x Üretim aya÷Õna Ortak øúletme,

          x Pazarlama aya÷Õna da Ortak Pazarlama denilecektir.


        Ortak øúletme politikasÕnda devletin görevi o yörede neyin üretilece÷ini belirleyerek,
        enerji, sulama, ilaçlama, gübreleme ve di÷er hususlarÕ çiftçilere ücretsiz temin etmek

        olacaktÕr.
          x TarÕmsal girdilerin düzenli ve etkin temininden TarÕm øl ødaresinde devleti

           temsil eden Vali, Belediye BaúkanÕ ve heyetleri sorumlu olacaktÕr.

          x Üretim, iúçilik ve hasÕlayÕ Ortak Pazarlama’ya tesliminden çiftçiler sorumlu
           olacaktÕr.

          x Böylece çiftçi sadece üretecek ve pazarlama ile u÷raúmayacaktÕr.


        AmacÕPÕz; tarÕmsal üretimi planlama, tarÕmsal arazilerden en etkin úekilde

        yararlanma, çiftçiye kazandÕrma ve tarÕmsal üretimi arttÕrma ve kolayca iç ve dÕú
        pazara sunmaktÕr.          x Bu modelde øl TarÕm ødaresi, tarÕmsal girdileri nasÕl temin edece÷ini de
           kararlaúWÕracaktÕr. TarÕm alanlarÕQÕn ölçütüne göre ayrÕca il veya bölge bazlÕ

           tohum ve gübre üretim merkezleri kuraca÷Õz.


          x TarÕmda alternatif enerji kaynaklarÕndan yararlanaca÷Õz.       O ilin

           durumuna göre alternatif enerjiyle üretilecek enerji tarÕm alanlarÕQÕn ekiminde,
           dikiminde, taúÕmada ve ürünlerin iúlenmesinde kullanÕlacaktÕr.

          x TarÕmda yüksek teknoloji ve dijitalleúmeye geçece÷iz.


                                        S a y f a 10 | 28
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15