Page 5 - Yenilik Partisi_Program (1)
P. 5

x PlansÕzlÕ÷a karúÕ planlamayÕ,

          x Tüketime de÷il üretime yatÕUÕm yapmayÕ,
          x Yolsuzluk, rüúvet ve adam kayÕrmaya karúÕ úeffaflÕ÷Õ, liyakati ve denetimi ilke

           edinmiútir.


        YakÕn zaman içinde rejim kökten de÷Lúmiú, halkÕPÕz ayrÕúWÕUÕlmÕú, fakirleútirilmiú,

        özgürlü÷ü elinden alÕnmÕú ve demokrasimiz a÷Õr bir darbe almÕúWÕr. Türk Milleti alt
        kimliklere bölünmüú, halkÕ birleútirece÷i iddiasÕnda olan siyasi partiler bile alt kimlik

        siyasetiyle toplumu ayrÕúWÕrmÕú ve kavgalÕ hale getirmiútir. Bugün ne devletin
        adaletinden, demokratik karakterinden ve kurumsallÕ÷Õndan, ne de bir avuç azÕnlÕk

        GÕúÕnda halkÕPÕ]Õn zenginli÷inden, özgürlü÷ünden ve bütünlü÷ünden söz edilebilir.


        Cumhuriyetimizin birçok ekonomik de÷erleri tek tek yabancÕlara ve yandaúlara peúkeú

        çekilmiú ve halen çekilmektedir. Milyonlarca iúsizler ordusu, yüzbinlerce atanamayan

        |÷retmen, gelece÷i konusunda umutsuz milyonlarca genç, kredi borcunu ödeyemeyen
        milyonlarca vatandaú, iflas eden sayÕVÕz úirket, yüksek vergi ve zamlarÕn altÕnda ezilen

        milyonlarca insan, açlÕk sÕQÕUÕQÕn altÕnda yaúayan 10 milyondan fazla emekli ve
        çalÕúan, yoksulluk sÕQÕUÕQÕn altÕnda yaúayan insanlar sorunlarÕna çözüm beklerken,

        kamu kaynaklarÕQÕn bencilce ve úahsi çÕkarlar için saçÕp savurulmasÕ ve sorunlarÕn
        çözümüne kayÕtsÕz kalmasÕ asla kabul edilmeyecek düzensizliklerdir.          ¾ Bu düzen adaletsizdir ve baútan aúD÷Õ de÷Lútirilecektir.
        Türkiye, jeostratejik konumu, do÷al ve insan kaynaklarÕ  açÕVÕndan bir hazinenin

        üzerine oturmuú olmasÕna ra÷men, içinde bulundu÷u mevcut yapÕVÕyla maalesef büyük
        potansiyeliyle eúde÷er bir üretim yapamamakta, gençlerine güzel bir gelecek

        hazÕrlayamamakta,  teknoloji  üretememekte,  dijitalleúme ça÷ÕQÕn  gere÷ini
        yapamamakta, kaynak ve insan kitlesinin envanterini dahi bilmemekte ve

        yönetememektedir. Bu durum ise, Türkiye’yi iç ve dÕú   borç sarmalÕna bo÷makta,

        L÷neden ipli÷e ithalatçÕ politikalara mahkûm kÕlmaktadÕr. Hal böyle olunca; ülke,

                                        S a y f a 5 | 28
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10