Page 4 - Yenilik Partisi_Program (1)
P. 4

x Din, inanç, mezhep, etnik veya kültürel farklÕOÕklarÕPÕza saygÕOÕ olacak ve

           bunlarÕ siyasi malzeme yapmayacak ve her türlü terör ve úiddete karúÕ olacaktÕr.


          ¾ Bu ilkeleri kabul eden her kesimin ortak adresiyiz.
        Partimiz, bir tercihten de÷il, halkÕPÕ]Õn ortak beklentisi ve ihtiyacÕndan dolayÕ

        kurulmuútur. Bu bakÕmdan, sÕradan bir görev ve misyon üstlenmeyecektir. Mevcut
        ola÷anüstü úartlarÕn gerektirdi÷i köklü ve dönüútürücü bir misyonu yerine getirecektir.

        Bu anlayÕútan hareketle, programÕPÕzda yer verilen öneriler klasik bir seçimde oy

        devúirmenin ötesinde hedefler gözeterek, halkÕPÕ]Õ güncel ihtiyaçlarÕna cevap verecek
        úekilde planlanmÕúWÕr.        Hedefimiz, 1938’de kesintiye u÷rayan Yüce Atatürk’ün baúlattÕ÷Õ modern ve güçlü bir
        toplum ile güçlü bir milli devlet yapÕlanmasÕna vücut vermektir.


          ¾ Yüce Atatürk’ün 1919’da baúlattÕ÷Õ  milli mücadelenin 101. yÕOÕnda kurulan

           Partimiz,
          x Tek adam yönetimine karúÕ milli iradeyi ve kurumsal demokrasiyi,

          x Ben de÷il biz demeyi,

          x BaskÕ ve zulme karúÕ cesaret ve özgürlü÷ü,

          x HaksÕzlÕk ve hukuksuzlu÷a karúÕ adaleti,
          x Alt kimlik siyasetine karúÕ Türk Milletinin birli÷ini ve bütünlü÷ünü,

          x FarklÕOÕklarÕPÕ]Õ kültürel zenginli÷e dönüútürmeyi,

          x Nefret diline karúÕ sevgi ve hoúgörüyü,
          x YandaúOÕk ve ayrÕmcÕOÕ÷a karúÕ vatandaúlarÕPÕ]Õn fÕrsat eúitli÷ini,

          x Biat kültürüne karúÕ sorgulamayÕ,

          x AzÕnlÕ÷Õn saltanatÕna ve devletin aile úirketi gibi yönetilmesine karúÕ ülkemizin
           ve Türk Milletinin hak ve menfaatlerini korumayÕ,

          x Yandaúlara rant sa÷lama aracÕna dönüúen ithalata karúÕ ihracatÕ,

          x Verimsiz/plansÕz borçlanmaya karúÕ bütçe disiplinini,

          x SavurganlÕ÷a ve israfa karúÕ tasarrufu,

                                        S a y f a 4 | 28
   1   2   3   4   5   6   7   8   9