Page 9 - Yenilik Partisi_Program (1)
P. 9

x øhtisas gümrükleri kuraca÷Õz.
        KAMULAbTIRMA VE ÖZELLEbd7RME


          ¾ Özelleútirme ødaresi BaúkanlÕ÷Õ yerine KamulaúWÕrma ødaresi BaúkanlÕ÷ÕQÕ
           kuraca÷Õz.

          x YabancÕlara verilen maden iúletmeleri, kapatÕlan veya satÕlan ilaç fabrikalarÕ,

           stratejik tarÕm iúletmeleri, yap-iúlet-devret modeline göre yapÕOÕp garantiler
           yüzünden kamu zararÕna yol açan iúletmeleri kamulaúWÕraca÷Õz.

          x YabancÕlara satÕlan tarÕm arazilerini kamulaúWÕraca÷Õz.

          x Özelleútirilen úeker fabrikalarÕ, tütün fabrikalarÕ, SEKA fabrikalarÕ,
           Sümerbank fabrikalarÕ, gübre fabrikalarÕ, Etibank iúletmeleri ile strateji

           açÕVÕndan ve ekonomik öneme sahip di÷er iúletmelerin durumunu kamu yararÕ
           açÕVÕndan gözden geçirece÷iz ve gerekirse kamulaúWÕraca÷Õz.

          x Limanlar, barajlar, havaalanlarÕ, úehir hastaneleri, stratejik maden sahalarÕ, vs

           gibi stratejik yerleri kamulaúWÕraca÷Õz.
          x YabancÕlara satÕlan savunma sanayi tesis ve hisselerini kamulaúWÕraca÷Õz.

          x YabancÕlara satÕlan Telekomünikasyon ve iletiúim úirketlerinin %51,00’i

           devlet hissesi olarak, %49,00’u geçen hisselerini ise ilgili yan sanayileri ile
           KamulaúWÕrma ødaresi eliyle özel sektöre devredece÷iz.

          x Üretime devam ettirme taahhüdüyle yapÕlan özelleútirmelerin sözleúmeye

           aykÕUÕ uygulamalarÕna son verece÷iz.        TARIM, HAYVANCILIK, GIDA VE BALIKÇILIK

        *Õda üretimi ve tohumda Türkiye’yi bölgenin ve dünyanÕn en büyük arz merkezi

        haline dönüútürece÷iz.

        Bunun için yeni bir idari düzenlemeye giderek, her ilde øl TarÕm ødareleri kuraca÷Õz.
                                        S a y f a 9 | 28
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14